Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie

en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

 

Artikel 2: Promotie

 

1) De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar

die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van

het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan

uitdrukkelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord

tussen partijen bij het contract.

2) De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde

duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

 

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

 

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1) vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling

aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten

op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk

zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen

brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken

ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten

zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

2) ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen

aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de

door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer

en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de

reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de

reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar

of de reisorganisator.

c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie

waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon

die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde

termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig

gesloten contract.

 

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

 

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen

verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een

invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde

inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator

en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Totstandkomen van het contract

 

1) Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of organisator ertoe gehouden

een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2) Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan

niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de

reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3) Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt

de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de

bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt

en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds

betaalde bedragen.

 

Artikel 6: De Prijs

 

1) De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit

uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze

ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet

dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook

aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2) De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd

binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3) Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het

contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op

onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator

heeft betaald.

 

Artikel 7: Betaling van de reissom

 

1) Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de

ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale

of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2) Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot

of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator

en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger

van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3) Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de

reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op

voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging

en/of reisdocumenten bezorgd worden.

 

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 

1) De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een

derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot

reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator

en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de

hoogte te brengen.

2) De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de

betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

 

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

 

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de

-bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 

1) Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het

contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo

spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te

brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken

zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging

aanvaardt.

2) De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de

reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3) Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een

bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte

wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4) Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van

artikel 11.

 

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 

1) Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt

wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de

reiziger de keuze tussen:

a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of

betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis

die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de

reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond

van het contract betaalde bedragen.

2) De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een

schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers,

voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd

bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten

minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de

hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is

inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare

omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop

beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet

konden worden vermeden.

 

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 

1) Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop

het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de

reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze

alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2) Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende

diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3) Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven

om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem

een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt

naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos

stellen.

 

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

 

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien

de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid,

vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten

gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden

in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste

éénmaal de prijs van de reis bedragen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 

1) De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract,

overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen

van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit

het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen

zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten

en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere

verstrekkers van diensten aan te spreken.

2) De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en

vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer

aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3) Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract

tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de

reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4) Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten

verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de

vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal

de reissom.

5) Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994

van toepassing.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar,

hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen,

of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt

volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

 

Artikel 16: Klachtenregeling

 

1) Vóór de afreis:

Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel

mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij

de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

2) Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig

mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden,

zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in

deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator,

of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de

reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3) Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger

onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één

maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of

anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs

een klacht indienen.

 

Artikel 17: Verzoeningsprocedure

 

1) Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke

regeling nastreven.

2) Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3

maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van

de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een

verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3) Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een

verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk)

hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50

euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4) Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal

een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde

een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5) Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst

vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel;

e-mail: verzoening.gr@skynet.be

 

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank

 

1) Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de

eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone

rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

2) Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij

over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde

arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het

geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder

de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren

enkel open voor de reiziger.

3) Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en

kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden

volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie

die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden

bereikt. Geschillen m.Bt. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken

beslecht worden.

4) Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement,

op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.

Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de

Geschillencommissie Reizen:

Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel

e-mail: clv.gr@skynet.be

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 

1) Prijs van de reis

 

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten en

taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing

en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 6 van de

Algemene reisvoorwaarden.

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf

en de andere diensten in het buitenland die golden op 20/01/10; daarnaast

op de tarieven voor het vervoer die bekend waren 20/01/10, en in het bijzonder

op de brandstofprijzen voor het vervoer per vliegtuig, gekend over het gemiddelde

van maand januari 2010.

 

2) Betaling van de reissom

 

• de reiziger betaalt, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale

reissom als voorschot, met een minimum van € 370,-

• de reiziger betaalt het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

3) Wijzigingen door de reiziger

 

Volgende kosten zijn van toepassing:

a) Voor een kleine wijziging (wijze van verblijf, taal der documenten, kamertype,

enz.) meer dan 35 dagen voor het vertrek : € 75 p.p.

b) Voor een belangrijke wijziging (naam van de reiziger, wijziging van hotel,

bestemming, vertrek- of terugkeerdatum):

• tot de 42e dag voor het vertrek: de kosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij,

hotel, enz. met een minimum € 75 p.p.

• tussen de 41e en de 32e dag voor het vertrek: de kosten aangerekend door

de luchtvaartmaatschappij, hotel, enz. met een minimum € 150 p.p.

• vanaf de 31e dag voor het vertrek zal elke wijziging aanzien worden als een

annulatie (kosten zie punt 4).

 

4) Annulatie door de reiziger

 

De annulatie is onderworpen aan volgende schadevergoedingen, behalve voor

de Cruises, Motorhomes en Motoren:

• tot 60 dagen voor het vertrek: de kosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij,

hotel, enz. met een minimum van € 100 p.p.

• van 59 tot 35 dagen voor het vertrek: de kosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij,

hotel, enz. met een minimum van 10% van de totale reissom

met een minimum van € 150 p.p.

• tussen de 34e en de 21e dag voor het vertrek: de kosten aangerekend door

de luchtvaartmaatschappij, hotel, enz. met een minimum 25% van de totale

reissom met een minimum van € 150 p.p.

• tussen de 20e en de 10e dag voor het vertrek: de kosten aangerekend door

de luchtvaartmaatschappij, hotel, enz. met een minimum 50% van de totale

reissom

• vanaf de 9e dag voor het vertrek evenals afwezigheid bij het vertrek: 100%

van de totale reissom.

Indien een annulatie gevraagd door de reiziger de realisatie van een groepsreis

zou verhinderen, en indien deze annulatie gebeurt op minder dan 20 dagen

voor vertrek, kan aan de reiziger een schadevergoeding van 100% van de totale

reissom gevraagd worden.

 

5) Allerlei

 

a) Vertrek

De reiziger moet zich met zijn bagage op het door Azura vastgestelde tijdstip

aanbieden op de luchthaven. De reiziger zal verantwoordelijk gesteld worden

voor alle schade en eventuele kosten die voortspruiten uit het niet-naleven van

deze voorschriften.

b) Programma

De inlichtingen door Azura gegeven zijn te goeder trouw en uit goede bron.

Azura is niet verantwoordelijk voor materiële schade, of voor gebeurtenissen

waarover het geen kontrole heeft noch voor allerhande inlichtingen verstrekt

door derden.

c) Verzekeringen

Aanbevolen wordt een bijkomende verzekering af te sluiten inzake annulatie,

ziekte, ongeval, schade en diefstal van bagage.